با عنوان :  بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش فيزيولوژي جانوري

عنوان:

بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور در موش سفيد آزمايشگاهي كوچك

استاد راهنما:

دكتر عباسعلي وفايي

اساتيد مشاور:

دكتر غلامحسن واعظي

دكتر علي رشيدي­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول  
کليات پژوهش  
  1-1- مقدمه       ……………………………………………………………………………. 3  
  1-2- يادگيری و حافظه    ………………………………………………………………. 4  
  1-3- انواع يادگيری     ……………………………………………………………………………………………………………………. 6  
  1-4- انواع حافظه       ………………………………………………………………………………………….. 6  
  1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت …………………………………………………………… 7  
  1-4-1-1- ارتباط بين دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت   …………………………….. 8  
  1-4-1-2- تفاوتهای حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ………………………………………………. 8  
  1-5- مراحل حافظه     ……………………………………………………… 9  
  1-6- ساختارهاي مغزي دخيل در تشکيل حافظه اخباري و غير اخباري   …………………………………. 9  
  1-7- مکانيسم­های سلولی و مولکولی يادگيری و حافظه ………………………………….. 10  
  1-7-1- تغييرات مورفولوژيک   …………………………………………………………….. 10  
  1-7- 2- تغييرات الکتروفيزيولوژيک   …………………………………………………………………………….. 11  
  1-8- گلوکوکورتيکوئيدها       ……………………………………………………………………. 13  
  1-8- 1- گيرنده گلوکوکورتيکوئيدها     ………………………………………………………………. 14  
  1-9- گلوکوکورتيکوئيدها و حافظه     ……………………………………………………… 14  
  1-10- اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطرآوري   ……………………………………………………. 15  
  1-11- مکانيزم بازتثبيت حافظه ………………………………………………………………………… 16  
  1-12- اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر بازتثبيت حافظه     ………………………………………… 16  
  1-13- مطالعات مشابه   ……………………………………………………………….. 17  
     
     
  فصل دوم  
  روش تحقيق و مواد

 

 
  2-1- حيوانات آزمايشگاهی     ………………………………………………………………………… 48  
  2-2- دارو­ها       …………………………………………………………………….. 48  
  2-3- ابزار جمع آوری داده­ها   ……………………………………………………………….. 49  
  2-4- دستگاه احترازی غير فعال (شاتل باک)  ……………………………………………… 50  
  2-5- آموزش و يادکيری در   دستگاه احترازی غير فعال …………………………………………………………… 51  
  2-6- آزمايش­ها     ………………………………………………………………………………………….. 51

 

 
  2-7- جامعه آماری و تعداد نمونه       ……………………………………………. 51

 

 
  فصل سوم
  يافته­هاي تحقيق
  3-1- اثرات تزريق کورتيکوسترون قبل از تست بخاطر آوري بر بخاطر آوري حافظه نزديك   ………….. 64  
  3-2- اثرات تزريق   کورتيکوسترون قبل از تست بخاطر آوري بر بخاطر آوري حافظه دور …………………. 64  
  3-3- اثرات تزريق کورتيکوسترون بعد از تست فعال سازي بر باز تثبيت حافظه نزديك ………………..   66  
  3-4- اثرات تزريق   کورتيکوسترون بعد از تست فعال سازي بر باز تثبيت حافظه دور   …………………. 66  
    فصل چهارم  
  4-1- اهداف تحقيق     ………………………………………………………………………………………………. 79  
  4-2- يافته­هاي اصلي     ……………………………………………………………………………………………….. 76  
  4-3- روش کار و دوز داروهای مورد بهره گیری     ………………………………………………………………… 76  
  4-4- کورتيکوسترون به خاطرآوری حافظه­ها­ی دور و نزديک را مختل می­کند     …………………………. 77  
  4-5- کورتيکوسترون بازتثبيت حافظه­ها­ی دور و نزديک را مختل می­کند   ……………………………… 78  
  4-6- پيشنهاد­ها     ………………………………………………………………………………………….. 79  
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان: بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور در موش سفيد آزمايشگاهي كوچك

استاد راهنما: دكتر عباسعلي وفايي

اساتيد مشاور: دكتر غلامحسن واعظي، دكتر علي رشيدي­پور

نگارش: منصوره نجار

چکيده

مقدمه: مطالعات قبلي نشان داده که تزريق سيستميک کورتيکوسترون به عنوان آگونيست گيرنده گلوکوکورتيکوئيدها به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه­ي ترس را در حيوانات آزمايشگاهي مختل مي­کند. هدف اين مطالعه تعيين تاثير سيستميک کورتيکوسترون بر به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه (نزديک و دور) در مدل احترازي غير فعال در موش سفيد کوچک آزمايشگاهي بود.

مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، موش ها در مدل احترازي غير فعال پس از سازگاري، آموزش داده شدند (50 هرتز و شدت 1 ميلي آمپر در مدت 3 ثانيه). کورتيکوسترون با دوزهاي 1، 3 و 10 ميلي­گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن قبل از تست به خاطرآوري در حافظه نزديک 48 ساعت بعد از آموزش انجام گردید و همچنين قبل از تست بخاطر آوري در حافظه دور که بعد از گذشت 36 روز انجام گردید به موشها تزريق گردید. همچنين کورتيکوسترون با دوز هاي فوق بلافاصله بعد از فعال سازي حافظه (در حافظه نزديک 48 ساعت بعد از آموزش انجام گردید و همچنين بعد از فعال سازي حافظه که در حافظه دور بعد از گذشت 36 روز انجام گردید به موشها تزريق گردید، سپس دو، پنج، هفت و نه روز بعد از فعال سازي حافظه، ياد گرفته هاي موشها به مدت ده دقيقه (مدت زمان سپري شده قبل از ورود حيوان به ناحيه تاريک) اندازه گيري و ثبت گردید.

يافته­ها: نتايج نشان داد که کورتيکوسترون به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه­هاي نزديک و دور را تضعيف نموده می باشد. بطوري که مدت زمان سپري شده قبل از ورود به ناحيه تاريک در گروه هاي دريافت گننده کورتيکوسترون به گونه معني داري از گروه دريافت کننده حامل کمتر بود.

نتيجه­گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد که اثر کورتيکوسترون در مختل کردن بخاطرآوري و بازتثبيت حافظه ترس به مدت حافظه محدود نمي­گردد.

کلمات کليدي: کورتيکوسترون، بخاطرآوري و بازتثبيت حافظه، مدت حافظه، حافظه ترس

1-1-مقدمه:

يکي از توانايي هاي موجودات زنده، اکتساب، حفظ، نگهداري و به خاطرآوري اطلاعات می باشد. اين ظرفيت و توانايي حياتي اکثرا از طريق سيستم عصبي هورموني صورت مي پذيرد. بدون شک بدون وجود توانايي و سيستم يادگيري و حافظه امکان حيات باکيفيت براي موجودات زنده فراهم نمي­گردید.

2-1- يادگيري و حافظه:

به گونه مختصر مي­توان گفت که يادگيري فرآيندي می باشد که در آن، اطلاعات و دانش جديد به دست مي­آيد و حافظه فرآيندي می باشد که اطلاعات فرا گرفته شده، حفظ و ذخيره مي­گردد تا در مواقع نياز يادآوري شوند (23،24).

3-1- انواع يادگيري:

1- يادگيري غير ارتباطي:

هنگامي که يک حيوان چندين بار در برابر يک محرک قرار مي­گيرد اين امکان را مي­يابد تا با ويژگي­هاي محرک آشنا گردد و خواص آن را بشناسد که در اصطلاح به آن يادگيري غير ارتباطي گفته مي­گردد يادگيري غير ارتباطي مي­تواند به دو شکل متداول باشد که شامل عادت کردن (غير حساس شدن) و حساس شدن (شرطي شدن کاذب) مي­باشد.

الف) عادت کردن: زماني که حيوان در برابر يک نوع محرک که آسيب رسان نيست به گونه مکرر قرار مي­گيرد نسبت به آن محرک بي تفاوت مي­گردد و پاسخش نسبت به آن کاهش مي­يابد

ب) حساس شدن: درست نقطه مقابل عادت کردن می باشد؛ به اين صورت، زماني که حيوان در برابر يک نوع محرک که هم آسيب­رسان و هم تکراري مي­باشد قرار مي­گيرد، نسبت به آن محرک پاسخ جديدي از خود نشان مي­دهد که اين پاسخ نسبت به پاسخهاي قبلي نيز شديدتر مي­باشد (59،57).

2- يادگيري ارتباطي:

در اين نوع يادگيري حيوان ياد مي­گيرد که چگونه بين حوادث مختلف ارتباط مستقر کند که مي­توان آن را به دو دسته­ي شرطي شدن کلاسيک و شرطي شدن عامل تقسيم نمود.

الف) شرطي شدن کلاسيک:

ايوان پاولف اولين دانشمندي بود که در علوم رفتار چنين يادگيري را مطرح نمود. ايشان اينگونه بيان مي­دارد، هنگامي که حيوان مي­آموزد بين دو محرک که يکي شرطي و ديگري غير شرطي می باشد ارتباط مستقر کند، شرطي شدن کلاسيک به وجود مي­آيد. براي محرک شرطي نياز می باشد که به حيوان آموزش داده گردد اما محرک غير شرطي، طبيعي بوده و خود موجب مي­گردد تا حيوان به گونه معمول به آن پاسخ دهد البته شرط پاسخ، فاصله زماني مشخص بين دو محرک می باشد.

ب) شرطي شدن عامل:

در اين يادگيري حيوان مي­آموزد که چگونه بين يک رفتار با يک محرک با معني ارتباط مستقر سازد. ادوارد تورنيکه اولين کسي بود که اين يادگيري را کشف نمود و بعد از آن اسکينر براي توسعه اين يادگيري کوشش نمود. در اين فرايند رفتارهايي دخيل هستند که خود به خود اتفاق مي­افتند. زماني که تشويق صورت مي­گيرد پاسخ به محرک افزايش مي­يابد و برعکس زماني که حيوان تنبيه مي­گردد پاسخ به محرک کاهش مي­يابد، در اين يادگيري فاصله زماني اهميت دارد و براي داشتن يادگيري موفقيت آميز بايد محرک زمان کوتاهي بعد از پاسخ صورت بگيرد (59،4).

3- يادگيري پيچيده:

در اين نوع يادگيري ما محرکها و پاسخ­هاي بسيار زياد و پيچيده را مي­يابيم که براي ارتباط دادن آنها با يکديگر با مشکل رو به رو خواهيم گردید.

4– تأثیر بستن تا يادگيري تکويني:

در اين نوع يادگيري حيوان از محيط، گونه­هايي از رفتارهاي کليشه­اي را فرا مي­گيرد مثل جوجه­هاي تازه متولد شده که به دنبال مادر خود راه مي­افتند (50).

4-1- انواع حافظه:

حافظه را مي­توان به دو گروه براساس اين­که چگونه اطلاعات ذخيره و چگونه به ياد آورده مي­شوند تقسيم نمود که در اين تقسيم بندي ميتوان به دو حافظه اخباري و حافظه غير اخباري تصریح نمود (23).

1-حافظه اخباري:

اين نوع حافظه بيشتر براي وقايع و معلومات مي­باشد و با نام حافظه صريح يا حافظه تشخيصي نيز قابل شناسايي می باشد. اين حافظه براي به خاطرآوري تجربيات گذشته به صورت آگاهانه می باشد. براي حفظ خود به هيپوکامپ و ساير بخش­هاي لوب گيجگاهي مغز نياز دارد (39).

حافظه اخباري به دو دسته تقسيم مي­گردد: الف) حافظه سمانتيک و ب) حافظه اپيزوديک

حافظه اپيزوديک: اتفاقات، تجربيات شخصي و حوادث را شامل مي­گردد.

حافظه سمانتيک: مربوط به دانش ما از واقعيت­ها و حافظه­اي براي کلمات، قوانين و غيره مي­باشد (59،19).

در اين جا خاطر نشان می گردد که حافظه اخباري و بسياري از انواع حافظه غير اخباري در دو گروه ديگر نيز تقسيم بندي مي­شوند که شامل حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت می باشد.

1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت زودگذر و ظرفيت کم و محدود دارد و براي حفظ خود احتياج به تکرار و تمرين دارد و از آن به عنوان حافظه فعال نيز نام برده مي­گردد که امکان حفظ اطلاعات را در يک زمان فراهم مي­کند. حافظه بلند مدت نسبت به کوتاه مدت از ظرفيت بيشتري برخوردار بوده و نيازي به تمرين و تکرار ندارد (27).

حافظه کوتاه مدت (S.T.M): ويژگي حافظه کوتاه مدت آن می باشد که اطلاعات در آن به صورت صوتي، ديداري (اکثرا به صورت صوتي( اکتساب مي‌شوند، مثلا شخصي که مجموعه حروف RLBKSJ را شنيده و آن را به صورت صوتي اکتساب کرده می باشد، در يادآوري ممکن می باشد به جاي حرف B ، حرف T را که صداي مشابهي با حرف B دارد، بيان کند. بازيابي در اين حافظه کم و بيش عاري از خطاست، بطوري که اگر مطلبي در حافظه باشد، حتما قابل دسترسي می باشد.

حافظه دراز مدت (L.T.M): مهمترين ويژگي اين نوع حافظه گنجايش نامحدود آن می باشد، بطوري که مطالب زيادي را در آن مي‌توان نگهداري نمود، بدون آنکه از بين بروند. به عبارتي اطلاعات در اين نوع حافظه از بين نمي‌طریقه، هرچند ممکن می باشد فراموش شوند. به عنوان مثال کتابخانه بزرگي را در نظر بگيريد که در آن دنبال کتابي مي‌گرديد که قبلا در آنجا قرار داده شده می باشد. اگر نتوانيد به کتاب مورد نظر دست پيدا کنيد، به اين معني نخواهد بود که کتاب مورد نظر در آن کتابخانه وجود ندارد، يا از بين رفته می باشد. ممکن می باشد نحوه قرار دادن آن در محل مناسبي صورت نگرفته، يا پيگردي آن مناسب نيست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :77

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]