با عنوان :  مطالعه تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

گروه بیماری‌شناسی گیاهی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی (M.Sc.)

عنوان

مطالعه تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides بر روی ذرت و واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های ذرت نسبت به پوسیدگی فوزاریومی بلال

استاد راهنما:

دکتر وحید رهجو

استادان مشاور:

دکتر مهدی پیرنیا

مهندس مجید زمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-2- گیاه ذرت………………………………………………………………………………….. 6

2-1-1 تاریخچه و اهمیت ذرت………………………………………………………….. 6

2-1-2- گیاهشناسی ذرت……………………………………………………………………………. 7

2-2- بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال…………………………………………………. 8

2-2-1- تاریخچه، پراکنش و اهمیت بیماری…………………………………………………….. 8

1-2-2- قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی بلال…………………………………………………………………………. 9

2-2-3- روشهاي شناسايي عوامل بيماري………………………………………………………………………………….. 11

الف) شناسايي بر اساس ويژگيهاي مورفولوژيكي………………………………………………………………………… 11

ب) شناسايي بر اساس ويژگيهاي بيولوژيكي………………………………………………………………………………. 12

ج) شناسايي بر اساس ويژگيهاي مولكولي………………………………………………………………………………….. 12

2-2-4-علائم بيماري………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-5-زیست‌شناسی عامل بیماری…………………………………………………………………………………………… 13

الف) چرخه بیماری…………………………………………………………………………………………………………………. 13

ب) اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………… 14

راههای انتشار……………………………………………………………………………………………………… 15

عوامل موثر در خسارت………………………………………………………………………………… 15

ج- متابولیت‌های ثانویه……………………………………………………………………………………. 16

د) هتروتالیسم………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3- كنترل بيماري……………………………………………………………………………………………. 21

2-4- مکانیسمهای مقاومت به بیماری………………………………………………………………………. 23

1) مصونيت Immunity………………………………………………………………………………………………………… 23

2) فرار (Eascape)……………………………………………………………………………………………………………….. 23

3) تحمل (Tolerance)………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5- غربالگری برای ارقام مقاوم به بیماری……………………………………………………………………………………… 24

2-6- ارتباط بین مقاومت ارقام و میزان فومونسین……………………………………………………………………………. 30

فصل سوم: مواد و روشها

3- مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………… 32

3-1- نمونه‌برداری……………………………………………………………………………………….32

3-2- جداسازی، خالص‌سازی و نگهداری جدایه‌ها……………………………………………………………. 32

3-3- محیط کشت‌ها……………………………………………………………………………………. 33

3-3-1- محیط کشت سیب‌زمینی- دکتروز- آگار (P.D.A)………………………………………………….. 33

3-3-2- محیط کشت آب-آگار (W.A) Water Agar…………………………………………………………………… 33

3-3-3- محیط کشت برگ میخک- آگار (CL.A)…………………………………………………………………………… 33

3-3-4- محیط کشت کلرورپتاسیم (KCl)………………………………………………………………………………………. 34

3-3-5- محیط کشت Special Nutrient Agar (S.N.A)…………………………………………………………… 34

3-4- شناسایی گونه‌های فوزاریوم……………………………………………………………………………. 34

3-5- آزمون بیماریزایی……………………………………………………………………………………… 35

3-5-1- آزمون بیماریزایی در گلخانه……………………………………………………………………….. 35

الف- انتخاب جدایه‌ها و کشت بذرهای ذرت در گلخانه……………………………………………………. 35

ب) آماده‌سازي مايه تلقیح و مايه زني ساقه‌هاي ذرت……………………………………………………… 35

ج) ارزيابي شدت بيماري (DS)……………………………………………………………………………… 37

3-5-2- آزمون بيماريزائي جدايه‌هاي F. verticillioides بر روي ساقه در مزرعه……………………….. 37

الف) انتخاب جدايه ها……………………………………………………………………………… 37

ب) تهيه مايه آلوده‌كننده و مايه‌زني ساقه‌هاي ذرت……………………………………………………. 37

ج) ارزيابي……………………………………………………………………………………………. 38

3-5-3- آزمون بيماريزايي جدايه‌هاي F. verticillioides بر روي خوشه در مزرعه………………….. 39

الف: انتخاب جدايه ها…………………………………………………………………………….. 39

ب: تهيه مايه آلوده‌كننده و مايه‌زني ساقه‌هاي ذرت…………………………………………………………… 39

ج: ارزيابي شدت بیماری و درصد آلودگی…………………………………………………………………….. 40

3-6- ارزيابي واكنش مقاومت ژنوتيپ‌هاي مختلف ذرت نسبت به عامل بيماري در مزرعه……………………. 40

الف) انتخاب جدايه‌ها و ژنوتيپ‌هاي ذرت…………………………………………………………………….. 41

ب) تهيه مايه آلوده‌كننده و مايه‌زني بلالهاي ذرت………………………………………………………….. 42

ج) ارزيابي شدت بيماري…………………………………………………………………………………………….. 43

3-7- بررسي ميزان فومونيسين در ژنوتيپ‌هاي مختلف ذرت……………………………………………. 44

الف) نمونه‌برداري و آماده‌سازي نمونه‌ها براي آزمون ELISA………………………………………………………. 45

ب) مراحل استخراج فومونيسين كل……………………………………………………………………… 46

ج) انجام آزمون الايزا……………………………………………………………………………………….. 46

د) ارزيابي الايزا……………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتایج……………………………………………………………………………………………………… 50

4-1- جداسازی و شناسايي گونه‌هاي فوزاريوم………………………………………………………………. 50

الف) ويژگي‌هاي جدايه‌هاي قارچ F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg………………………………… 50

ب) ويژگي‌هاي جدايه‌هاي قارچ F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg………………………. 53

4-2- مطالعه بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی ساقه در رقم حساس ذرت در گلخانه       55      

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3- مطالعه بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی ساقه در مزرعه در روی لاین حساس MO17       57

4-4- مطالعه تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی خوشه لاین حساس MO17 در مزرعه       60

4-5- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides در مزرعه در منطقه ساری …………………………………………. 62

4-6- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به مخلوط جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides با دو روش مایه زنی ، تزریق با سرنگ و ایجاد زخم در بلال در مزرعه در منطقه کرج         66

4-7- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides با روش مایه زنی ایجاد زخم در بلال در مزرعه در مناطق کرج و ساری ………………. 72

4-8- مطالعه میزان تولید فومونیسین کل در ژنوتیپ های مختلف ذرت …………………. 75

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 – بحث………………………………………………………….. 83

5-1- شناسایی گونه غالب عامل پوسیدگی خوشه ذرت ………………………………. 83

5-2- آزمون های بیماریزایی ………………………………………………………… 84

5-3- آزمون ارزیابی واکنش ژنوتیپ های ذرت به عامل پوسیدگی فوزاریومی بلال ……………………….. 85

5-4- آزمون مطالعه تولید میزان فومونیسین کل ……………………………………………… 90

5-5- نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 93

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………. 95

چکیده

یکی از مهم‌ترین بیماریهای ذرت، بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال (Fusarium ear rot) می‌باشد که دارای پراکنش جهانی می باشد. قارچ عامل بیماری اکثراً گونه Fusarium verticillioides می‌باشد، که باعث کاهش کمی و کیفی در عملکرد ذرت می گردد. این بیماری در ایران در مناطق شمالی و ذرت خیز از بیماریهای مهم ذرت به شمار می‌رود.

در سال 1388، به مقصود شناسایی عوامل بیماری و تعیین گونه غالب آن، از مزارع مختلف مناطق اصفهان، ساری، کرمانشاه و کرج از بلالهای آلوده نمونه‌برداری صورت گرفت.

پس از جداسازی و خالص‌سازی تعداد 40 جدایه فوزاریوم (32 جدایه F. verticillioides و 8 جدایه
F. proliferatum ( بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و با اتکا به به کلیدهای معتبر قارچ‌شناسی مورد شناسایی قرار گرفت. بدین ترتیب قارچ F. verticillioides با فراوانی %80 به عنوان گونه غالب عامل بیماری فوق و قارچ F. proliferatume با فراوانی %20 به عنوان گونه دوم عامل بیماری معرفی شدند. بیماریزایی گونه های شناسایی شده طی آزمونهای گلخانه‌ای و مزرعه‌ای به اثبات رسید. نتایج حاصل از آزمایشات بیماریزایی جدایه‌ها نشان داد که جدایه‌های F. verticillioides دارای قدرت بیماریزایی متفاوتی می‌باشند، و در گروههای مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه‌ها نشان داد که بین دو آزمایش گلخانه و مزرعه همبستگی نسبتاً پائینی r=0.45) ( هست . در این مطالعه مقاومت 10 ژنوتیپ مختلف ذرت با دو روش مایه‌زنی، ایجاد زخم در بلال (Nail Punch) و تزریق در نوک بلال (Tip injection) در دو منطقه ساری و کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. به مقصود این مطالعه از مخلوط هشت جدایه برتر
F. verticillioides که در آزمون گلخانه ای بیماریزایی بیشتری داشتند به عنوان مایه تلقیح با غلظت 106 اسپور در هر میلی‌لیتر بهره گیری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر حساسیت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال با همدیگر متفاوت بوده و لاین K18 در هر دو منطقه در مقایسه با لاین‌ها از مقاومت بهتری برخوردار بوده می باشد. نتایج مطالعه تولید مایکوتوکسین فومونیسین کل در ژنوتیپ‌ها ی مختلف ذرت که توسط ELISA در دو منطقه ساری و کرج صورت گرفت، سطوح مختلفی از فومونیسین کل را در بین ژنوتیپ‌های مختلف ذرت نشان داد. نتایج حاصل از مطالعه میزان حساسیت به بیماری و میزان تجمع فومونسین حاکی از آن می باشد که مابین مقاومت ژنوتیپ‌ها و میزان تجمع فومونسین ارتباط‌ای مستقیم هست بطوریکه لاین K18 به عنوان ژنوتیپ مقاوم با کمترین میزان فومونیسین   در هر دو منطقه نظاره گردید .، و لاین K19 به عنوان حساس ترین ژنوتیپ با بیشترین میزان فومونیسین شناخته گردید.

کلمات کلیدی: ذرت، شناسایی، فوزاریوم، مقاومت، فومونیسین.

مقدمه و کلیات

ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی می باشد که در اکثر کشورهای جهان کشت می گردد. این گیاه به عنوان سلطان غلات معروف می باشد، زیرا ارزش آن در جهان از گندم، جو، یولاف و برنج بیشتر می باشد. ذرت به دلیل داشتن تنوع و کیفیت و عادات رشد مختلف به عنوان یکی از بهترین گیاهان زراعی مورد بهره گیری قرار می گیرد. ذرت یکی از پرمحصول‌ترین غلات بشمار می‌رود و از لحاظ مقدار کل تولید بعد از گندم و برنج سومین محصول غله‌ای جهان می باشد. توليد غذا براي جمعيت روز افزون جهان مهمترين مشكل جوامع بشري می باشد. غذاي اصلي بشر اغلب از فرآورده‌هاي گيا هان تيره غلات بويژه گندم ،برنج و ذرت تامين مي‌گردد.

طبق آمار سازمان خواربار جهانی (FAO) در كشورهاي توسعه يافته 78% ازذرت توليدي براي تغذيه دام وفقط 6% به عنوان غذاي بشر بهره گیری مي‌گردد و مابقي مصرف صنعتي دارد. در حاليكه در كشورهاي درحال توسعه 50% به عنوان علوفه و40% به گونه مستقيم صرف تغذيه بشر و باقيمانده آن براي مصارف صنعتي يا جهت بذر به صورت واريته‌هاي آزاد گرده‌افشان بكار مي‌رود (Anonymous, 2006). با در نظر داشتن اهميت ذرت در تغذيه دام و طيور و همچنين قدرت تطابق و سازگاری اين گياه با شرايط اقليمي متفاوت و بهره گیری از بذر هيبريد و مكانيزه شدن كشت ذرت طي سالهاي اخير، سطح زير كشت و متوسط عملكرد آن در واحد سطح در كشور افزايش قابل توجهي پيدا نموده می باشد .اصلاح ذرت در جهت افزايش عملكرد دانه، علوفه سيلويي و مقاومت در برابر آفات و بیماریهای گياهي بر پايه اصلاح جمعيت‌ها و توليد واريته‌هاي هيبريد مي باشد. در این راستا لازم می باشد صفاتي كه به گونه مستقيم و يا غير مستقيم روي عملكرد موثر هستند شناسايي گردد و تأثیر هر یک از این صفات در عملکرد مشخص گردد. عوامل متعددی مانند آفات و بیماریها باعث کاهش عملکرد می شوند. پوسیدگی بلال ذرت یکی از مهم‌ترین بیماریهای ذرت در سراسر دنیا بخصوص در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می باشد. این بیماری هر ساله علاوه بر خسارات کمی خسارات کیفی نیز به بار می‌آورد. بیماری در مزرعه قادر می باشد تا95% محصول را خسارت بزند
(Jeffere et al., 1994).

بروز این بیماری در قاره‌های امریکا، اروپا، اسیا، افریقا گزارش شده می باشد (MCGee, 1988). در ایران این بیماری در مناطق شمالی کشور مانند گرگان، ساری و بندرانزلی گزارش شده می باشد (مهریان وبامدادیان، 1369). پوسیدگی بلال اکثراً با دانه‌های آلوده و پراکنده‌ای که با میسلیوم سفید مایل به صورتی پوشیده می باشد مشخص می گردد (Farrar & Davis, 1991). در سالهای اخیر تأثیر این بیماری با در نظر داشتن توکسین‌هایی که توسط گونه‌های مختلف F. verticillioides، F. proliferatim،
F. moniliforme و Fusarium nyganai تولید می شوند در کاهش کیفیت ذرت و ایجاد مسمومیت در بشر و دام تأثیر ویژه‌ای دارد (Leslie & Summerell, 2006). فومونیسین‌ها گروه خاصی ازمایکوتوکسین‌ها هستند که اکثراً در ذرت و فراوردهای آن ایجاد می شوند. با در نظر داشتن اینکه برای مبارزه با هر بیماری شناخت بیمارگر ضروریست و عدم توفیق در کنترل بیماری نتیجه عدم درک و شناخت پاتوژن می‌باشد، پس شناسایی گونه‌های مختلف عامل بیماری و مطالعه میزان فومونیسین مترشحه آنها در مدیریت بیماری و تضمین سلامت غذایی مصرف کنندگان بسیار مهم می‌باشد. لذا مطالعه دقیق و انجام پژوهش در ارتباط با میزان توکسین قارچ و احتمال کاهش آن با بهره‌گیری از ژنوتیپ‌های مقاوم در مناطق شیوع بیماری ضروری بنظر می‌رسد. یکی از مهمترین راههای کنترل این بیماری و کاهش میزان مایکوتوکسین‌های مضر مترشحه قارچ عامل بیماری، شناسایی و دستیابی به ارقام مقاوم می‌باشد که تنها از طریق آلوده‌سازی به گونه مصنوعی در مزارع و طی چند سال بدست می‌آید. در این پژوهش پس از تعیین تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ عامل بیماری، ژنوتیپ‌های مختلف ذرت از نظر میزان مقاومت به بیماری سنجیده شده و اینکه آیا ارتباطی بین مقاومت به قارچ عامل بیماری و میزان فومونیسین کل تولید شده هست یا خیر مورد مطالعه قرار می گیرد. کاربرد نتایج این پژوهش در برنامه‌های اصلاحی جهت تولید ارقام مقاوم ذرت با میزان فومونیسین پایین و هیبریدهای متحمل به بیماری پوسیدگی فوزاریومی خوشه یا بلال باعث افزایش کمی و کیفی محصول در مزارع زیر کشت خواهد گردید و از نظر ارتقای سلامت غذایی در مصرف کنندگان می‌تواند بسیار با اهمیت و ارزشمند باشد. این پژوهش جهت نیل به اهداف عمده زیر طرح‌ریزی و انجام گردید.

1 – شناسایی قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت و تعیین گونه غالب عامل بیماری

2- مطالعه تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ عامل بیماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- ارزیابی ژنوتیپ‌های ذرت از نظر میزان مقاومت به بیماری

4- ردیابی و تعیین میزان تولید فومونیسین کل در ژنوتیپ‌های مختلف ذرت

5- ارتباط بین میزان تولید فومونیسین کل و میزان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ذرت در ژنوتیپ‌های تحت مطالعه.

2- مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- گیاه ذرت

2-1-1 تاریخچه و اهمیت ذرت

ذرت Corn) Maize= ) یکی از کهن‌ترین گیاهان روی زمین می‌باشد. منشاء اولیه ذرت آمریکای مرکزی می باشد (نصیری، 1385). ذرت اصلی‌ترین زراعت جهت تامین مواد غذایی در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده می باشد. پژوهشهای باستان‌شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده می باشد که ذرت قریب به 450 سال قبل از میلاد در آنجا کشت گردیده می باشد . وجود بوته ذرت در دست
Taloc Aztec خدای باران متعلق به تمدنهای قدیمی مکزیک دلیل کشت آن در زمانهای دور می باشد (نورمحمدی، 1376). ذرت نه تنها به عنوان غذای اصلی مردم محسوب می‌گردیده، بلکه تأثیر و اهمیت بسیار مهمی در زندگی مردم، آداب و مراسم مذهبی و تاریخ مردم در آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی داشته می باشد (نصیری، 1385). وایلوف مبدأ اولیه ذرت را در جنوب مکزیک، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، مرکز آمریکای جنوبی (پرو، اکوادور، بولیوی) ذکر می کند. در سال 1493 میلادی ذرت از قاره آمریکا توسط کریستف کلمب وارد قاره اروپا گردید و اروپائیان این گیاه را به نام Marisi یا Mahiz که یک نام بومی در سرزمین سرخ‌پوستان بود، نامیدند. اوایل قرن شانزدهم میلادی پرتقالیها ذرت را وارد اندونزی، آفریقا، هندوستان و چین نمودند (نورمحمدی، 1376). کشت آن در قرن هفدهم میلادی رونق گرفت و لینه (Linne )در سال 1737 میلادی نام علمی Zea mays L. را برای آن برگزید (پورصالح، 1373).

کلمه Zea لغتی یونانی می باشد که ریشه آن Zoein به معنی زندگی می باشد Zea (Zeia) به دانه‌های پوشیده بویژه Triticum spelta (گیاه ضروری برای زندگی بشر) لحاظ می‌گردیده می باشد (نورمحمدی، 1376). ذرت حاوی ویتامین A و B1 (تیامین) و ویتامین B6 (ریبوفلاوین) می‌باشد. ریبوفلاوین آن بیشتر از گندم و جود بوده و حدود ppm 02/1 می باشد. همچنین از ذرت در تهیه گلوتن خوراکی- صنایع پلاستیک‌سازی تهیه ورنی- صابون‌سازی- تهیه نشاسته- داروسازی– تهیه غذای کودکان و … بهره گیری می گردد. ذرت به دلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود، به ویژه به علت قدرت سازگاری خود با شرایط اقلیمی گوناگون، بسیار سریع و در تمام دنیا گسترش پیدا نمود و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داد (نصیری، 1385).

بر اساس گزارش فائو میانگین تولید دانه ذرت در دنیا طی سالهای 2009-2008 حدود 817 میلیون تن می‌باشد که از این مقدار سهم ایالات متحده آمریکا بعنوان تولیدکننده پیشرو محصول ذرت در دنیا حدود333 میلیون تن می‌باشد. چین و برزیل و مکزیک نیز به ترتیب 163 ، 2/51 و 20 میلیون تن مقامهای بعدی را دارا می‌باشند(Anonymous, 2009). در بین کشورهای تولیدکننده ذرت جهان در سال 2009، ایالات متحده آمریکا با سطح برداشت برابر 29668 هزار هکتار، 4/20 درصد از سطح برداشت جهانی این محصول را بخود اختصاص داده و از این نظر در رتبه نخست جای گرفته می باشد. پس از آن کشور چین با 5/30میلیون هکتار در سطح برداشت جهانی در رتبه دوم و برزیل با 8/13 میلیون هکتار در جایگاه سوم قرار گرفته‌‌اند. به غیر از کشورهای مکزیک 2/7 میلیون هکتار سطح زیر کشت جهانی، سایر کشورهای تولیدکننده هر کدام سهمی کمتر از 3/2 درصد داشته‌اند.

سطح زیر کشت ذرت در ایران در سال زراعی 88-87 برابر با 234 هزار هکتار طبق برآورد دفتر محصولات زراعی می باشد. استان فارس با 37 درصد از کل سطح زیر کشت ذرت کشور بیشترین سطح را در بین استانها به خود اختصاص داده می باشد. پس از آن خوزستان با 22 درصد سهم در رتبه دوم قرار گرفته می باشد و کرمانشاه نیز با 11 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. سه استان ذکر گردیده مجموعاً 66 درصد سطح زیر کشت محصول مزبور را در کشور به خود اختصاص داده‌اند و از مراکز عمده تولید این محصول به شمار می‌طریقه. صرف نظر از استان‌های چهارمحال و بختیاری و زنجان که فاقد کشت این محصول در همین سال بوده‌اند، استان سمنان با 32 هکتار کمترین سطح را داشته می باشد.

2-1-2- گیاهشناسی ذرت

ذرت گیاهی می باشد یکساله و یک پایه که گلهای نر و ماده آن در دو گل آذین جدا از دو روی یک بوته قرار دارند بطوریکه گل نر به صورت خوشه‌ای در انتهای ساقه قرار دارد و به آن گل‌آذین نر یا تاسل (Tassel) نیز می‌گویند و گلهای ماده در بلال قرار گرفته‌اند. گرده‌افشانی در ذرت به صورت دگرگرده‌افشانی یا غیرمستقیم (Anemogamie) می باشد و گلهای نر سه روز زودتر شروع به گرده‌افشانی می‌کنند و این امر یک هفته ادامه می‌یابد (پورصالح، 1373). اين گياه از شاخه پيدازدان (Phanerogas)، زير شاخه نهاندانگان(Angiosperms)، از طبقه تك لپه‌ايها(Monocotyledon)، متعلق به تيره گندميان (Poaceae=gramineae) ، زير تيره پانيكوئيده (Panicoideae)، و قبيله آندروپوگونه (Andropogoneae) يا به عقيده برخي از متخصصان از قبيله ميديه(Maydeae) بوده و گياهي ديپلوئيد با بيست كروموزوم(n=2x=20) مي‌باشد(پورصالح ، 1373).

2-2- بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال

2-2-1- تاریخچه، پراکنش و اهمیت بیماری

پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت یکی از مهمترین بیماریهای ذرت در سراسر دنیا به خصوص در مناطق گرمسیری (Tropical) و نیمه گرمسیری (Subtropical) به شمار می‌رود. این بیماری به نامهای پوسیدگی فوزاریومی دانه (Fusarium kernel rot)، پوسیدگی فوزاریومی خوشه (Fusarium ear rot) و پوسیدگی فوزاریومی ساقه و خوشه (Fusarium stalk and ear rot) معروف می‌باشد
(McGee, 1998; Deleon, 1984). این بیماری اولین بار در ذرتهای پوسیده در نبراسکا Nebraska نظاره گردید و توسط شلدون (Sheldon, 1904) با عامل Fusarium moniliforme توصیف گردید. بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال در اکثر کشورهای دارای شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، یا گرم و خشک هست (Ibrahim & Farag, 1965; King, 1981).

توزیع و پراکنش این بیماری از قاره‌های آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا و گزارش شده می باشد
(McGee, 1988). این بیماری از ایالات مختلف آمریکا (Hesseltine et al., 1979;
Koehler, 1942; Manns, 1923; Valleou, 1920; Ayers & Nelson, 1970;
(King Sland & Wernham, 1962; Kommedohl et al., 1974; Leslie, 1991.

آفریقای جنوبی (Kriek et al., 1981; Marasas et al., 1984)، ایتالیا (Logrieco et al., 1995)، هندوستان (Aulakh et al., 1976)، نیجریه (Thomas & Buddenhagen, 1980)، مجارستان (Mesterhazy, 1982)، مکزیک (Deleon & Pandey, 1989)، چین (Zhang, 1992)، رومانی (Cosmin et al., 1988)، شیلی (Chulze et al., 2000) و… گزارش شده می باشد.

تعداد صفحه :116

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]