با عنوان :  مطالعه اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایانامه کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

عنوان:

مطالعه اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک

Evaluation effect of water stress and spraying chitosan on three cultivars castor bean (Ricinus communis L.)

استاد راهنما:

جناب دکتر حسین عباسپور

 اساتید مشاور:

جناب دکتر جعفرمسعود سینکی

جناب دکتر حسن مکاریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده فارسی… د

فصل اول.. 1

خصوصیات گیاهشناسی.. 2

پراکنش جغرافیایی.. 2

روش تکثیر. 2

نیازهای اکولوژیکی.. 3

آفات و بیمار یها 3

ارقام کرچک… 3

دانه كرچك… 3

آبیاری.. 4

برداشت.. 5

خشکی.. 5

خشکسالی.. 6

تنش… 7

انواع تنش… 7

تنش خشکی وچگونگی پیدایش آن. 8

چیتوزان. 10

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه ها …. 11

اهداف پژوهش…. 12

فصل دوم. 13

اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه 14

اثر تنش خشکی بر کرچک… 15

مکانیسم های مقاومت گیاه به تنش… 16

ارتباط تنش خشکی و تنش اکسیداتیو. 18

اثرات تنش خشکی بر خصوصیات رشدی گیاه 19

کاربرد چیتوزان در کشاورزی.. 20

فصل سوم. 23

محل اجرای طرح. 24

مشخصات طرح. 24

آماده سازی زمین. 24

عملیات داشت.. 25

مبارزه با علف های هرز. 26

نحوه اعمال تیمارها 27

نحوه نمونه برداری و اندازه گیری.. 27

ارتفاع بوته. 27

اندازه گیری میزان رطوبت نسبی.. 28

اندازه گیری رنگیزه ها 28

اندازه گیری روغن در بذر. 29

اندازه گیری پرولین. 31

اندازه گیری کل قندهای محلول. 32

اندازه گیری محتوی فلاونوئید. 33

اندازه گیری پروتئین. 33

روش سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز. 34

فصل چهارم. 35

ارتفاع بوته. 35

ارتفاع اولین گل آذین. 38

پرولین. 38

آنزیم پراکسیداز. 38

آنزیم کاتالاز. 40

کلروفیلa. 43

کلروفیل b. 45

کلروفیل کل. 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کل قندهای محلول. 47

جدول تجزیه واریانس… 54

پروتئین. 55

جدول ضریب همبستگی.. 56-57

فصل پنجم. 58

آنزیم های آنتی اکسیدانت… 59

پروتئین محلول. 60

رنگیزه ها 61

تنظم کننده های اسمزی…. 62

روغن. 63

ارتفاع بوته و طول گل آذین اصلی.. 63

محتوی رطوبت نسبی.. 64

منابع. 65

چکیده لاتین…. 76

فهرست اشکال

شکل 4-1: تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان ارتفاع بوته. 36

شکل 4-2: مقایسه ارقام مختلف در میزان ارتفاع بوته… 37

شکل 4-3: اثر سطوح مختلف خشکی و ارقام مختلف بر میزان ارتفاع .. 37

شکل 4-4: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان پرولین… 38

شکل 4-5: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان آنزیم پراکسیداز. 39

شکل 4-6: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان آنزیم پراکسیداز.. 39

شکل 4-7: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز.. 40

شکل 4-8: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز…. 40

شکل 4-9: تاثیر محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز.. 41

شکل 4-10: اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 42

شکل 4-11: اثر متقابل تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز.42

شکل 4-12 : تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان کلروفیل a….. 43

شکل 4-13. تاثیر دو سطح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان کلروفیل a…… 44

شکل 4-14: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر میزان کلروفیل a… 44

شکل 4-15: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر میزان کلروفیل b………. 45

شکل 4-16: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان کلروفیل کل…….. 46

شکل 4-17: اثر سطوح مختلف محلول پاشی چیتوزان بر میزان کلروفیل کل….. 46

شکل4-18: مقایسه ارقام مختلف از لحاظ میزان قندهای محلول……… 47

شکل4-19: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان قندهای کل محلول… 47

   شکل 4-20: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بین ارقام مختلف بر میزان کل قندهای محلول….. 48

شکل 4-21: اثر متقابل تنش خشکی * محلول پاشی* رقم بر میزان قندهای محلول …. 49

شکل 4-22: اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان پروتئین محلول………… 50

شکل 4-23: مقایسه ارقام مختلف در محتوی رطوبت نسبی برگ……. 51

شکل4-24:اثرسطوح مختلف محلول پاشی بر میزان محتوی رطوبت نسبی…. 51

شکل4-25: اثر متقابل تنش خشکی و رقم بر محتوی رطوبت نسبی برگ………… 52

خصوصیات گیاهشناسی

گياه كرچك با نام علمي Ricinus communis عضوي از خانواده فرفيونEuphorbaceae با نام انگلیسی Castor،گياه زبر و يك ساله می باشد كه در نواحي معتدل افراشته مي‏گردد.ریشه دارای انشعابات جانبی،ساقه گرد بدون کرک و رنگ آن معمولاًسبزمایل به زرد می باشد واز یک لایه مومی خاکستری رنگ پوشیده شده می باشد، برگها معمولاً بزرگ، سبز تیره ، براق وپنجه ای می باشند واز 5تا11لوب تشکیل شده اند، گل آذین سنبله، میوه بصورت کپسولی کروی وخاردار می باشد (میرحیدر،1385).همه قسمتهاي این گياه سمي، که دانه داراي نوعي آلبومین بسيار سمي به نام ريسين می باشند، برگها و دانه ها داراي آلكالوئيد سمي به نام ريسينين، و در دانه این گیاه روغن ثابتی به نام روغن كرچك كه محصول اصلي گياه می باشد هست(ولاك واستودولا،1382).

پراکنش جغرافیایی

این گیاه بومي حبشه، هند و شرق و شمال شرقي افريقا و در ايران نيز كشت ميشود (وينك و فون ويك،1387)

روش تکثیر

تكثير از طريق بذر (ولاك واستودولا،1382). ميزان بذر مورد نياز براي هر هكتار 25 كيلوگرم،فاصله كشت براي ارقام پا بلند70×70و براي ارقام پاكوتاه 100×25 سانتي متر(هانس، 1379). مطالعاتی که اخیرا بر روی این گیاه انجام شده نشان داده که جوانه زني در بذرهاي تازه و كهنه متفاوت می باشد(.(Martins et al., 2009

نیازهای اکولوژیکی

کرچک گیاهی می باشد نیمه گرمسیری که در سراسر مناطق گرم و گرمسیری رشد می­نماید کرچک به گرمای نسبتاً زیادی یعنی 20 تا 25 درجه سانتی گراد همراه با رطوبت کم نیاز دارد و روز های بلند، روشن وآفتابی تابستان بهترین حالت برای رشد کرچک می باشد حرارت کمتر از 15 درجه باعث کاهش روغن و حرارت بالاتر از 35 درجه باعث کاهش روغن وپروتئین خواهد گردید. این گیاه پیش روی گرما مقاوماست.ويك، کرچک زمین هايی با pH5 تا 5/6 را ترجیح می دهد. اما می تواند حتیpH=2 را تحمل نماید و زمین های شور برای رشد آن مناسب نیستند.(وينك و فون1387).

آفات و بیمار یها

کرچک گیاهی می باشد مقاوم به خشكي،شوري خاك،آلودگي شديد هوا،آفات و حشرات ،حساس به سرما و يخبندان و غرقابي شدن زمين،خسارت به گرده هاي گل در زمان گلدهي با افزايش دما .از آفات مهم کرچک می توان آگرو تیس Agrotisیاطوقه بر وآبدزدک و انواع گونه های جیرجیرک و ملخها و سوسک های جهنده و ساقه خوران را نام برد که بسته به منطقه خسارتهای متفاوتی وارد می سازند بهره گیری حشره کش ها در خاك یا در برنامه آبیاری واستفاده از طعمه های مسموم و در شرایط حمله شدید سمپاشی خسارت را تا حد ممکن­کا هش می دهد. بيماری های مهم کرچک عبارتند از : سر کو سپورا cercosppora ricinella وزنگ برگ psedommonassp وکپک کپسول Alternariaricini که در مناطق مرطوب به گل آذین آسیب فراوان می رسانند باروشهای زراعی می توان کرچک های قوی و سالم تولید نمود که در برابر بیماریها مقاوم باشند البته ضد عفونی بذر وتقویت خاک وروشهای صحیح آبیاری واستفاده از واریته های مقاوم می توانند اثرات بیماری را به نحو چشمگیری کاهش دهند. (ميرحيدر،1385).

ارقام کرچک

چند رقم معروف کرچک عبارتند از: واریته فرانسوی ریسین دانژو,Angouکالپی kalpiو واریته های Baker43.

دانه كرچك

دانه كرچك حاوي روغن سبك بي رنگ يا روغن سبز رنگ می باشد. مصارف عمده كرچك عبارتند از: بعضي از انواع گياه كرچك تزئيني هستند، ولي بيشتر آنها براي توليد دانه گياه كرچك كه از آن روغن كرچك استخراج مي‏گردد كشت داده مي‏گردد. روغن كرچك يك مسهل قوي می باشد ولي بهره گیری عمده آن به عنوان يك ماده خام صنعتي می باشد. دانه‏ها حاوي يك پروتئين سمي به نام رايسين می باشد. علائم مسموميت با آن : تهوع، اسهال، دل پيچه زياد. خواص سمي آن با حرارت زايل مي‏گردد. دانه‏هاي كرچك حاوي چندين عامل آلرژي زا بوده كه قادرند تبشديد، آسم و… در اشخاص حساس شده ايجاد كنند. موقعي كه روغن كرچك استخراج مي‏گردد رايسين و آلرژي زاهاي موجود در دانه‏ها در تفاله يا گوشت ميوه باقي مي‏مانند به طوري كه روغن تجاري مخاطره‏آميز نيست. دانه‌های روغنی، به مقصود استخراج روغن از آن‌ها پرورش می‌یابند؛ اما به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین مقصود بکار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه (کولتیوار) اهمیت دارد(ولاك واستودولا،1382). و همچنین روغن کرچک در صنایع پتروشیمی، کارخانجات لاستیک، رنگ و لاک، الکل، صابون، وسایل آرایشی، پوشش سطوح و پزشکی بهره گیری میشود، استرهای موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته بالایی برخورداند که یک دامنه وسیع از دما را تحمل می کنند که به همین علت آن را به عنوان روغن موتور در صنایع هواپیما سازی بهره گیری می کنند (Koutroubas et al., 2000).

آبیاری

انواع کرچک های پا بلند در برابر خشکی مقاومت زیادی داشته و معمولاًحتی با بارندگی کم بذر قابل قبولی تولید می کنند اما انواع هیبریدهای پا کوتاه برای تولید حد اکثر محصول نیاز به رطوبت کافی دارند با در نظر داشتن اینکه کرچک می تواند آب را از عمق خاک جذب کند برای مناطقی که با مشکل کمی آب روبرو هستند محصولی مناسب می باشد دردوران گلدهی رطوبت خاک بایستی کافی باشد زیرا کمبود رطوبت باعث تولید دانه های سبک و پوچ می گردد و زمانی که بیشتر کپسولها تشکیل شدند یعنی حدود 20تا 30روز قبل از برداشت بایستی آبیاری متوقف گردد( France et al., 2000).

برداشت

نزديك رسيدن گل آذين ها برداشت آنها با دست و يا به صورت مكانيزه (زرگري،1383). در صورت برداشت مكانيزه از مواد برگ ريزاستفاده ميشود (ميرحيدر،1385).

خشکی

از اواخر قرن نوزدهم درجه حرارت سطحی دنیا افزایشی حدود 74% درجه سانتی گراد را تجربه کرده می باشد،اگر چه این افزایش دما بصورت یکنواخت نبوده و بعضی از مناطق به صورت موردی حتی تا حدودی نیز سردتر شده اند (استرلینگ و همکاران، 1977). اگر اثر گرمایشی به شرایط زیست اقلیمی خشک تر منجر گردد از آنجایی که این شرایط معمولا با فراوانی و افزایش شدت همراه می باشد تولیدات کشاورزی نیز در این مناطق نیز به خطر خواهند افتاد.بارندگی نیز یکی دیگر از عوامل مهم هواشناسی می باشد که کمیت و پراکنش آن به نحو چشمگیری در نقاط مختلف کره زمین متغیر می باشد (خلیلی و بذر افشان، 1383) و ایران نیز به دلیل موقعیت خاص و ویژگی های توپوگرافیک آن از بارش و آب و هوای متفاوتی برخوردار می باشد.میزان بارش سالیانه آن حدود یک سوم متوسط بارش کره زمین می باشد و به دلیل اینکه قسمت اعظم ایران در قلمرو آب و هوای خشک جهان قرار دارد. علاوه بر کمی بارندگی نوسانات شرایط بارندگی در مقیاس های روزانه، فصلی و سالانه مانند خصوصیات می باشد که موجب عدم اطمینان کافی نسبت به دریافت حداقل بارش مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی، تغذیه جریان های سطحی و سفره آب های زیر زمینی و مصارف انسانی می گردد. با در نظر داشتن نوسانات منفی شدید در بارش های نواحی گوناگون کشور وقوع خشکسالی های خفیف تا شدید در کشور احری اجتناب ناپذیر به شمار می رود که اثر بسیار زیانباری را در بخش های کشاورزی و اقتصادی تحمیل می کنند ( رشیدی، 1384).

خشکسالی

خشکسالی یکی از مزمنترین و زیانبارترین بلایای طبیعی می باشد و در دهه های اخیر حوادث طبیعی که جمعیت های انسنی را تحت تاثیر قرار داده اند از سایر حوادث بیشتر بوده می باشد و خشکسالی در حقیقت بخش اجتناب ناپذیر از تغییرات زمانی آب و هوا بوده و بایستی به عنوان پدیده ای قابل برگشت و غیر پیش بینی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد(والد آبادی، 1387)

کشور ما ایران علاوه بر مواجه شدن با کمی ریزش های جوی با توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش ها نیز روبرو می باشد، که خود بر پیچیدگی مشکل می افزاید،پس بحث کم آبی و در نهایت بحران آن یک واقعیت عینی در کشور محسوب میشود(گوپتا، 1366)

تعداد صفحه :82

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]