با عنوان :  بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد دامغان

دانشكده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

 گرایش زراعت

عنوان:

بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف جو از طريق پارامتر نشت يوني

استادراهنما

دکتر شهرام اشرف

 استاد مشاور

دكتر حسين حكم آبادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…..1

  مقدمه. 2

مطالعه منابع. 5

2-1خاستگاه گیاه جو. 5

2-2 کلیات گیاه شناسی.. 5

2-3 مقاومت گیاه جو. 7

2-4 بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جو. 8

2-5 انواع جو نسبت ‌به دما 10

2- 6 نیاز کودی.. 11

2-7 آفات و بیماری‌ها 11

2-8 برداشت… 12

2-9 سرمازدگي.. 16

2-9-1 سرمازدگي انتقالي (جبهه اي يا سيکلوني) 16

2-9-2 سرمازدگي تشعشعي.. 16

2-10 خسارات ناشي از سرماي بهاره 17

2-11 واكنش گياهان در برابر سرما 17

2-12 تنش دماي پائين.. 18

2-13 – سرمازدگي در سلول. 20

2-14 اثر سرمازدگي بر غشاها 21

2-15- تاثيرسرما در جريان پروتوپلاسمي.. 23

2-16 اثر سرما روي فعاليت هاي فيزيولوژيک گياه 23

2-17 تاثير سرما در تنفس…. 23

2-18 تاثير سرما بر فتوسنتز. 25

2-19 فعاليت فتوسنتزي بعد از سرمازدگي.. 25

2-20 اثر تنش سرما بر فرايند هاي مرحله زايشي گياه 26

2-21 خسارات ناشي از شكسته شدن پروتئين ها 26

2-22   يخ زدگي.. 27

2-22-1 آسيب ناشي از يخ زدگي.. 27

2-22-2 يخ زدگي برون سلولي (بين سلولي) 28

2-22-3 يخ بستن درون سلولي.. 28

2-22-4 چگونه يخ زدگي باعث مرگ مي گردد. 29

2-22-5 سوپر کولينگ (فوق سرد) 30

2-22-6 هسته يخ.. 30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-22-7 هسته يخ ناهمگن.. 31

2-22-8 عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ.. 31

2-22-9 عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ دربافت هاي گياهي.. 32

2-22-10 جمع شدن يخ در بافت هاي درختان ميوه 32

جدول 2-1 ميانگين دماي هسته يخ براي جوانه هاي گل درختان هلو(پروبستينگ ومايلز،1985) 34

2-23 رکود جوانه ها 36

2-24 مراحل رکود. 37

2-25 تأثیر كمون جوانه ها در مقاومت گياه به سرما 38

2-26 پرولين، پروتئين،قند وعناصر غذايي.. 38

2-27 مسير سنتز پرولين در گياهان عالي.. 45

2-28 پروتئين هاي دفاعي گياه 45

فصل سوم. 47

مواد و روشها 47

3-1 کاشت سه رقم جو در گلدانهای کوجک… 47

3-2 انتقال گلدا نها به آزمایشگاه 47

3-3 اندازه گیری عناصر سدیم و پتاسیم نشت یافته در محلول. 48

3-4 دستگاه فلیم فتومتر. 48

3-4-1-ساختمان فلیم فتومتر. 49

3-4-2منبع نور. 49

فصل چهارم. 52

نتایج و بحث… 52

4-1 اثر دما بر مقدار pH محلول نشت يافته. 52

4-1-1 اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. 52

4-1-2- اثر دما بر Hp محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري.. 53

4-1-3- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. 54

4-1-4- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري.. 54

4-1-5- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري.. 55

4-1-6- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري.. 56

4-1-7- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزهفتم اندازه گيري.. 57

4-2- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته. 57

4-2-1- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. 57

4-2-2- اثررقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. 58

4-2-3- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. 58

4-2-4- اثررقم بر pH محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري.. 59

4-2-5- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. 60

4-2-6- اثر رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. 61

4-2-7- اثررقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. 61

4-3- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته. 62

4-3-1- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري.. 62

4-3-2- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري.. 62

4-3-3- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري.. 63

4-3-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته درروز چهارم اندازه گيري.. 64

4-3-5- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري.. 65

4-3-6- اثر متقابل دما و رقم بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري.. 66

4-3-7- اثر متقابل دما ورقم بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري.. 67

4-4- تاثير دما و تاثیر رقم و اثر متقابل دما و رقم بر درصد نشت يوني.. 68

4-4-1-تاثير دما بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. 68

4-4-2- تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. 69

4-4-3- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري.. 69

4-4-4- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري.. 70

4-4-5- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري.. 70

4-4-6- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري.. 71

4-4 -7- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري.. 72

4-5- اثر رقم بر درصد نشت يوني محلول نشت يافته. 73

4-5-1- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. 73

4-5-2 اثر رقم بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. 73

4-5-3- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. 74

4-5-4- اثررقم بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. 75

4-5-5- اثررقم بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. 75

4-5-6- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. 76

4-5-7- اثر رقم بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. 77

4-6- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني محلول نشت يافته. 77

4-6-1- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري.. 77

4-6-2- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري.. 78

4-6-3- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري.. 79

4-6-4- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري.. 80

4-6-5- اثر متقابل دما ورقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري.. 80

4-6-6- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري.. 81

4-6-7- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري.. 82

4-7- اثر دما و اثررقم و اثر متقابل دما و رقم بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. 83

4-7-1- اثر دما بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. 83

4-7-2- اثر رقم بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. 84

4-7-3- اثر متقابل دما ورقم بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته. 85

4-8- اثر دما و رقم و اثر متقابل دما و رقم بر درصد سديم (Na) نشت يافته. 86

4-8-1- اثر دما بر درصد سديم نشت يافته. 86

4-8-2- اثر رقم بر ميزان سديم(Na) محلول نشت يافته. 86

4-8-3- اثر متقابل دما و رقم بر ميزان سديم( Na ) محلول نشت يافته. 87

فصل پنجم. 89

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات… 91

منابع ومأخذ. 92

چكيده

در بهار، همزمان با شروع رشد جو، اين گياه به دماي پايين مقاومت كمي دارد و هر يك از مراحل حساس رشد آن ممكن می باشد با سرما برخورد نمايد و در نتيجه برخي از قسمتهاي اين گياه صدمه ببيند. هر چه مدت زمان وقوع دماهاي پايين زيادتر باشد، ميزان خسارت در مقايسه با زمانيكه گياه كمتر در معرض همان دما قرار مي گيرد، بيشتر می باشد. اين آزمايش بر روي3 رقم جو شامل ریحان،کویر و نصرت انجام گردید. اين ارقام عمده ترين رقمهايي هستند كه در شهرستان دامغان كشت و كار مي گردند. براي اين آزمايش از بوته هايي كه در مرحله پنجه زنی در گلدانهاي كوچك كشت داده شدند، بهره گیری گردید. طرح آزمايش انتخابي طرح فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي مي باشد. فاكتور اول رقم گندم كشت شده و فاكتور دوم دما بود كه در 5 سطح شامل دماهاي 4+،4-،8-،12- و 15- انجام گرديد. زماني كه گلدانها به مرحله پنجه زنی رسيدند، با آب مقطر اسپري شده و در داخل انكوباتور قرارگرفتند و با سرعت انجماد °C10 در ساعت تا 2 درجه سانتيگراد خنك شدند، سپس با سرعت انجماد°C 5 در ساعت تا دماهاي تيمارهاي مذكور خنك شدند و 2 ساعت در دماهاي مذكور نگه داشته شدند. بعد از اعمال تيمارها، از هر كدام 2 گرم نمونه برگي اخذ گرديد و در ظروف پلي پروپيلن حاوي 20 سي سي آب مقطر قرار داده گردید تا نمونه ها كاملاً پوشيده از محلول گرديدند. محلول را با شيكر كمي تكان داده و به مدت يك هفته ميزان EC و pH يك بار در روز انداره گيري گردید. بعد از يك هفته نمونه ها (برگها و محلول) در دماي 120 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه در اتوكلاو قرار گرفتند تا همه غشاي سلولها تخريب شوند. در محلول باقي مانده ميزان EC و pH مجدداً اندازه گيري گردید و همچنين غلظت برخي از كاتيونها مانند K و Na اندازه گيري گردید. در بين يونهاي اندازه گيري شده ميزان نشت يون پتاسيم بيشتر از سدیم بود. نتايج در ارتباط با ميزان pH در محلول نشت يافته نشان داد كه بین pH محلول نشت يافته ارتباط مشخصي در زمانهاي مختلف اندازه گيري ديده نشد، در بين ارقام مختلف جو نتايج مشخص نمود كه بين ارقام از نظر مقاومت به سرما اختلافات مشخص و معيني هست، به طوری که رقم نصرت مقاومترین و رقم کویر حسایسنترین رقم نسبت به سرما می باشد.

کلمات کلیدی: جو، نشت یونی، سدیم، پتاسیم

مقدمه

خطرپذيري آب و هوايي مانند عواملي می باشد كه همواره در ميزان توليد غلات در بسياري از مناطق مؤثر بوده می باشد .سرمازدگی اندام های رویشی غلات از تنشهای مهم محیطی در بعضی نقاط کشور ما به شمار می رود.

دماهای پایین زمستان یکی از عوامل محدودکننده اب و هوایی در مناطق معتدله ذکر گردیده می باشد و در نتیجه وقوع سرمای شدید در بعضی سالها بقا و رشد و نمو گیاهان زراعی زمستانه نظیر جو تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد آن کاهش می یابد .

مقاومت به سرما در جو یکی از مهمترین عواملی می باشد که سبب بقا در زمستان می گردد و درجه مقاومت به سرما نیز به شرایط مرفو- فیزیولوژیک گیاه در زمستان بستگی دارد .

     همچنین بخش قابل توجهي از سطح زير كشت جو كشور در مناطق سردسير و مرتفع كوهستاني واقع شده می باشد. كه با در نظر داشتن داشتن زمستان هاي سرد بررسي مقاومت به سرما در ژنوتيپ هاي مختلف جو قابل توجه و درخور اهميت مي باشد، زيرا خسارت سرما و يخ زدگي مي تواند منجر به كاهش قابل توجه عملكرد جو در اين مناطق گردد.

در تنش سرما انرژي متابوليكي كمتري در دسترس گياه زراعي قرار مي گيرد، جذب آب و عناصر غذايي محدود مي گردد، آسيميلاسيون كاهش يافته و رشد ، متوقف مي گردد. بر اين اساس علت عدم موفقيت هاي مكرر در ايجاد پوشش سبز و يكنواخت در برخي كشت هاي پاييزه به صدمات فيزيولوژيك ناشي از تنش سرما نسبت داده شده می باشد . ( ميرمحمدي، 1383 ) . زيرا به طوركلي دماي پايين در مرحله جوانه زني موجب عدم استقرار گياه مناسب مي گردد و ضعف گياهچه در اين مرحله دستيابي به عملكرد مطلوب را تحت تأثير قرار مي دهد . ( ويتامواس و پراسيل، 2008 ؛ يين و همكاران، 2009 ) .

     توانایی گیاه برای زنده ماندن درزمستانهای سخت را مقاومت زمستانه می گویند .این صفت از طریق ماندگاری در مزرعه تعیین میشود .یکی از معضلات اصلی در مزرعه ناتوانی در کنترل شدت تنش سرما می باشد .به همین دلیل ،تلفات کامل در زمستان یا فقدان تلفات ، در بیشتر آزمایشهای ماندگاری در مزرعه هست ،که مانع از نتیجه گیری می گردد .از این رو پژوهشگر بایستی در انتظار زمستانی با حساسیت مطلوب باشد ،و یا مواد اصلاحی را در سطحی گسترده ای ارزیابی کند،به امید این که تنش مورد نظر را دریک یا چند مکان به دست آورد .افزون بر آن در شدت تنش سرما در آزمایش های مزرعه ای هم روندی وجود ندارد و اغلب اشباه آزمایشی زیاد می باشد .

     پژوهشهای بسیاری برای یافتن روشهای ارزیابی سریع و موثر انجام شده می باشد تا بتوان مقاومت به سرمای ارقام را پیشگویی نمود .اتاقک های انجماد که مقاومت گیاهان را می توان در آنها به سرعت آزمایش نمود ،نخست به وسیله هاروی در سال 1918 ابداع گردید . وی با انجماد شماری واریته سیب ،خسارت آنها را با در نظر داشتن مقاومت یا حساسیت رتبه بندی نمود .

     پژوهشگران سوئدی از این روش بهره گیری کردند و رتبه عددی از یک تا ده را برای مقاومت به کار بردند .تعیین دمایی که سبب 50 درصد تلفات (LT50 یا Lethal Temperature 50 ) در گیاه گردد یک روش مناسب برای اندازه گیری مقاومت به سرما می باشد .در این روش گیاهان در شرایط کنترل شده در دماهای مختلف قرار می گیرند و ماندگاری آنها تعیین می گردد .تعیین LT50 طوقه بهترین روش برآورد ماندگاری در مزرعه می باشد ،زیرا طوقه گیاه در غلات بحرانی ترین قسمت گیاه می باشد و در رشد دوباره پس از تنش سرما تأثیر حیاتی دارد.

   پولی هدایت الکتریکی برگ گیاه سازش یافته با سرما و خسارت دیده در آزمایش انجماد را با نتایج انجماد 9 رقم گندم ،10 رقم چاودار و 12 رقم شبدر قرمز ( Trifolium pratense ) در مزرعه مقایسه نمود . در گندم زمستانه و شبدر قرمز هدایت الکتریکی گیاهان سازش یافته همبستگی معنی داری با نتایج مزرعه داشت ،اما این ارتباط در گیاه چاودار دیده نشد .نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی روش مفیدی برای انتخاب ارقام مقاوم در اصلاح گیاهان می باشد .

   هومر توانایی سازش با سرما را در 12 رقم گندم ، 8 رقم چاودار و 5 رقم جو از طریق هدایت الکتریکی مطالعه نمود و نتیجه گرفت که روش هدایت الکتریکی می تواند برای تعیین ماندگاری زمستانه بهره گیری گردد.

هدف از انجام این پژوهش ، مطالعه مقاومت به سرما درگیاه جو و انتخاب مقاومترین رقم به دماهای انجماد می باشد .

تعداد صفحه :115

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]